Fotode kasutamise õigusedVastavalt Autoriõiguse seadusele (konkreetne punkt on alljärgnevalt välja toodud) on Fotosessioonilt ostetud digifailid kaitstud muudatuste eest. Fotosid/digifaile kasutatakse selliselt nagu Karin Henn Photography pildifailid edastab. Muudatuste tegemine ning filtrite lisamine ei ole lubatud, kui selleks puudub kirjalikult allkirjastatud kokkulepe. Piltide kasutamisel viidata autorile "Karin Henn Photography".


Seega, palun veendu minu juurde pildistama tulles, et sulle meeldib mu piltide tegemise viis ning piltide järeltöötlus! Kui piltidel esineb mingisuguseid häirivaid objekte või värvikaldeid, mida ma ei ole märganud, siis nende osas olen valmis oma töid parandama.


Tootefotodega lepime eelnevalt kokku, millisel eesmärgil äriisikud tehtud fotosid kasutama hakkavad ning millised õigused äriisikul kasutatavatele fotodele on.
Autoriõiguse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012021020

§ 11. Autoriõiguse sisu
 (1) Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused.

 (2) Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad.

§ 12. Isiklikud õigused
 (1) Teose autoril on õigus:
  2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori kodanikunimega, autorimärgiga, varjunimega (pseudonüümiga) või ilma nimeta (anonüümselt) (õigus autorinimele);
  3) teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele);
  5) vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust (õigus autori au ja väärikuse kaitsele);
  7) oma avalikustatud teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);
  8 ) nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);
 9) nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

§ 13. Varalised õigused
 (1) Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata:
  1) reprodutseerida oma teost (õigus teose reprodutseerimisele). Reprodutseerimiseks loetakse teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil;
  2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine. Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud;
  3) [kehtetu -  RT I 1999, 97, 859 - jõust. 06.01.2000] 
  4) tõlkida oma teos (õigus teose tõlkimisele);
  5) teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele);
  6) koostada ja välja anda oma teoste kogumikke ja süstematiseerida oma teoseid (õigus teoste kogumikele);
  7) teost avalikult esitada kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (õigus avalikule esitamisele);
  8) teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele). Teose eksponeerimine tähendab teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil;
  9) edastada teos raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu või muul viisil, samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel, välja arvatud käesoleva lõike punktis 91 nimetatud viisil (õigus teose edastamisele);
[RT I, 28.12.2021, 1 - jõust. 07.01.2022] 
  91) teha teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele);
  10) teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras;
  11) teostada oma disaini-, tarbekunstiteose jms projekt.
  (2) [Kehtetu -  RT I 2000, 78, 497 - jõust. 22.10.2000] 
  (3) Rentimine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses nimetatud muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgil.
  (4) Laenutamine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses nimetatud muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita.
  (5) Andmebaasi koopia esmane müük lõpetab õiguse kontrollida selle andmebaasi koopia edasist müüki.
  (6) [Kehtetu -  RT I 2004, 71, 500 - jõust. 29.10.2004]


Samuti, ilma piltidel äratuntavate Isikute nõusolekuta ei tohi fotograaf pilte avalikult (nt porfoolios, sotsaalmeedias) kasutada.


Võlaõiguseadus § 1046 Isiklike õiguste kahjustamise õigusvastasus

  (1) Isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine on õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel.
  (2) Isikliku õiguse rikkumine ei ole õigusvastane, kui rikkumine on õigustatud, arvestades muid seadusega kaitstud hüvesid ja kolmandate isikute või avalikkuse huve. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb sellisel juhul lähtuda erinevate kaitstud hüvede ja huvide võrdlevast hindamisest.Tarbija poolsete kaebuste lahendamise kord.

Kaupleja poolsed õigused ja kohustused.